Szczególnie poszukiwane książki

Poszukujemy - pilnie zakupimy książki:

A Lhy hebet sich an dy grosse legenda... 1504. Breszlaw. Baumgarten.
A picture of St. Petersburgh, represented in a collection… London. Orme
Adalberg, Samuel. Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich. 1889-1894.
Aftanazy, Roman. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej... T. 1-11. Wrocław 1991-1997
Albertrandy Jan Chrzciciel. Panowanie Henryka Walezyusza i Stefana Batorego... T. 1-2. 1823.
Album Jana Matejki. 1874. Warszawa. Lewental
Album Kajetana Wincentego Kielisińskiego. 1853. Poznań
Album Maksa i Aleksandra Gierymskich. Tekst Antoniego Sygietyńskiego. 1886. Redakcja Wędrowca
Album widoków Krakowa i jego okolic. Z. 1-3. Kraków. Własność i Nakład Litografii M. Salba
Askenazy Szymon. Rękopisy Napoleona w Polsce 1793-1795. Warszawa 1929.
Baczyński, Julian. Dzieje Polski ilustrowane. 1909. Poznań. K. Kozłowskiego i Z. Rzepeckiego i sp.
Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym... T. 1-4. 1885-1887.
Bartoszewicz, Juljan. Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasi Rzeczypospolitej... Warszawa. Pecq et Comp.
Bartoszewicz, Julian. Królowie polscy, wizerunki ... przez Alexandra Lessera.1860
Barzykowski, Stanisław. Historya Powstania Listopadowego... T. 1-5. 1883-1884. Poznań.
Bąkowski J., Łomnicki M. Historya naturalna. Wiedeń. Bondy
Bembus, Mateusz. Kometa, to iest, pogróżka z nieba... 1619 A. Piotrkówczyka
Biblia, to iest księgi Starego y Nowego Testamentu... przedrukowane. 1740. W Wrocławiu Coll. Soc. Iesu
Biblia Sacra, to iest wszystkie księgi Starego i Nowego Przymierza... 1726. Halle. Druk S. Orban
Biblia święta Tho iest księgi Starego y Nowego Zakonu... 1563. Brześć Litewski. Radziwiłł
Biblia to iest Księgi Starego.. przez Wuyka z Wągrowca 1599. Kraków
Biblia to iest: Kxiegi Starego y Nowego Zakonu... 1577 Szarffenberg
Biblia to iest Xięgi Stharego y Nowego Zakonu... 1561 Szarffenberg
Bielski. Kronika polska Marcina Bielskiego. 1597. Kraków. Sibeneycher
Bończa-Tomaszewski, Wiesław. Kodeks orderowy. 1939. Warszawa. Gł. Księg. Wojsk.
Breynius, Jacob. Exoticarum aliamque minus cognitarum plantarum. 1678. Gedani. Rhetius
Brückner, Aleksander. Tysiąc lat kultury polskiej. T. 1-2. 1955. Paryż. Księgarnia Polska
Brzękowski, J., Chwistek, L., Smolik, P., Strzemiński, W. O sztuce nowoczesnej. 1934. Łódź.
Brzękowski, Jan. Poezja integralna. 1933. Warszawa. Biblioteka a.r.
Brzękowski, Jan. Zaciśnięte dookoła ust. Poezje. 1936. Warszawa. Drukarnia P. Mitręgi
Büsching, A. F. Geografia Krolestwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego... 1768. Grela
Byron, J. N. G. Poezye Lorda Byrona tłumaczone... 1829. Wrocław. U Webera i spółki
Bystroń, Jan St. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII. Warszawa.
Cegliński, J., Matuszkiewicz, A. Album widoków i okolic Warszawy... 1864. Dzwonkowskiego
Chmielowski, Benedykt. Zbiór krótki herbów polskich... 1763. M. Grölla
Chujoturniej rycerski. Paryż 1931. Druk. Ludowa
Cichowski, Mikołaj. Wizerunk nieprawdy Arryańskiey. 1650. Kraków W drukarni Waleryana Piątkowskiego
Compendium medicum auctum. To iest krótkie zebranie... 1725. Częstochowa
Constitucie, Statuta y Przywileie, na Walnych Seymiech Koronnych... 1550. 1637. Kraków
Constitvcie Seymv Walnego Koronnego... 1649. Dnia 22. Listopada. W Krakowie.
Constytucie y Przywileie na Walnych Seymiech koronnych od r. 1550 aż do r. 1569… Schärffenberger
Cuda Polski. Piękno przyrody, pomniki pracy... T. 1-14. Poznań. Wyd. Pol. R. Wegnera
Czacki, Tadeusz. O litewskich i polskich prawach... dla Litwy... T. 1-2. 1800-1801. Warszawa
Czapski-Hutten, Marian. Historya powszechna konia. T. 1-3 i Atlas. 1874
Daniłowicz, Ignacy. O Cyganach. Wiadomość historyczna... 1824. Wilno. W Drukarni A. Marcinowskiego
Do autora Trzech psalmów. 1848. Lipsk. Nakład Księgarni Zagranicznej
Dorohostajski, Krzysztof. Hippika o koniach. Cracoviae Typis Academicis
Durczykiewicz. Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem. 1912 Poznań
Dzieje powszechne illustrowane. ...pod kierunkiem L. Kubali. [T.1-16]. Bondego.
Dzwon staropolskiey fabryki ulany z przydaniem prognostyku y innych ciekawości. 1792.
Echard. Dykcyonarzyk geograficzny... T. 1-3. Warszawa 1782-1783. W Drukarni Piotra Dufour.
Encyklopedja Powszechna S. Orgelbranda. T. 1-18. Warszawa 1898-1904; 1911-1912. S. Orgelbranda Synów
Encyklopedya obrazowa systematyczna... 1838. Nakł. J.Glücksberga
Encyklopedya Rolnictwa i wiadomości związek z niem mających... T. 1-5. 1873-1879
Encyklopedyja powszechna. T. 1-28. 1859-1868. Warszawa. Orgelbrand
Exlibris. Pismo Poświęcone Bibljofilstwu Polskiemu. T. I-VII. 1917-1929. Lwów-Kraków.
Fajans, Maksymilian. Wizerunki polskie. Z. 1-14. Księgarnia H. Natansona
Flatt, Oskar. Brzegi Wisły od Warszawy do Ciechocinka... 1854. Druk. Gazety Codziennej
Fredro, Aleksander. Dzieła. T. 1-13. 1880. Warszawa. Nakład Gebethnera i Wolffa
Fredro, Aleksander. Sztuka obłapiania. 1926. Suwałki. Nakładem Koła Bibliofilów
Galerye Mnichowskie. Zbiór rycin na stali z najcelniejszych obrazów Pinakoteki... T. 1-2. 1856-1857.
Garczyński, Stefan. Poezye. T. 1-2. Paryż 1833.
Gazeta Codzienna Narodowa i Obca. 1818-1819. Nr 1-188. Drukarnia Brunona Kicińskiego
Gazeta Narodowa y Obca. Rok 1791 i 1792. Nr 1-105, oraz nr 1-62 (do 4 sierpnia 1792)
Gembarzewski, Br. Wojsko polskie. Księstwo Warszawskie 1807-1814. Królestwo Polskie 1815-1830. 1905.
Gloger, Zygmunt. Encyklopedja staropolska ilustrowana. T. 1-4. 1900-1903. Laskauera
Glücksberg. Jan. Przewodnik Warszawski. Rok pierwszy. Warszawa 1826. N. Glücksberga
Gniazdo Cnoty Zkąd Herby Rycerstwa sławnego Krolestwa Pol... początek swoy maią. 1578
Gorczyński, Aquilin Michał. Zywy wzor apostolskiey doskonałości... 1702.
Gorkowski, Andrzej. Relacya poselstwa Jaśnie wielmożnego Jmci pana Stanisława Małachowskiego... 1778
Górnicki, Łukasz. Dworzanin polski. 1639. Kraków. Piotrkowczyka
Grabowski, Ambroży. Kraków i jego okolice. 1844. Cypcera, Drukarnia Uniwersytecka
Gutowski, Waleryan. Kwadraiezymał cały albo kazania w polskim ięzyku. 1688. Schedla
Gwagnin, Aleksander. Kronika Sarmacyey europskiey, w ktorey sie zamyka krolestwo Polskie... 1611.
Haur, Jakub Kazimierz. Skład abo skarbiec znakomitych sekretów o ekonomiey ziemiańskiey. Schedl
Haur, Jakub Kazimierz. Ziemiańska generalna oekonomika... Cracoviae. Typis Universitatis.
Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego najwyżej zatwierdzony. Cz. 1-2. 1853
Hetmani polscy koronni i Wielkiego Xiestwa Litewskiego. Warszawa
Hogrewe, P. Teoretyczna i praktyczna nauka żołnierskich rozmiarów czyli miernictwo woienne... 1790. Dufour
Hohenlohe−Waldenburg−Schillingsfürst, Alexander. Modły prawowiernego chrześcijanina... 1825. Piller
Hylzen, Jan August. Inflanty w dawnych swych, y wielorakich, aż do wieku naszego dziejach... 1750
Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego... T. 1-5. Warszawa
Irydion. Paryż 1836. Druk. A.Jełowickiego i Sp.
Joannes â Jesu Maria. Instrukcya nowicyuszów Od Wielebnego Oyca... 1641.
Jodko-Narkiewicz, Antoni. Zarys dziejów malarstwa... T. 1-3. 1888. Gubrynowicz i Schmidt
Jungius, Adrian. Rozwiązanie pięćdziesiąt y dwu Quaestiy Ministrów Nowo Ewangelickich... Poznań 1593.
Jurkiewicz, Andrzej. Podręcznik metod grafiki artystycznej. Część 1-2. 1938-1939.
Juvenalis redivivus, to jest Satyry albo Przestrogi do Naprawy Rządu y Obyczajów... W Venetiy 1698
Kancyonal To jest, Księgi Psalmow, Hymnow y Piesni Duchownych... 1646. Hünefeld
Karamzin, Nikołaj M. Historya Państwa Rossyiskiego. T. 1-12. 1824-1830.
Kluk, Krzysztof. Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza... T. 1-3. 1786-1788.
Kluk, Krzysztof. Roślin potrzebnych... utrzymanie, rozmnożenie i zażycie. T. 1-3. 1777-1781.
Kobro, K.; Strzemiński, W. Kompozycja przestrzeni. Łódź.
Kochanowski, Jan. Rymy wszytkie w jedno zebrane... 1767.
Kodex Napoleona / Code Napoléon / Codex Napoleonis. Warszawa 1813. W Drukarni Rządowey
Kola, Dymitr Franciszek. Traktat krótki o heraldyce, to iest o herbach rodowitych... 1747.
Kołudzki, Augustyn. Thron oyczysty albo pałac wieczności... 1727. W Drukarni Akademickiey
Konarski, Stanisław. O skutecznym rad sposobie... Część 1-2. 1760-1761
Konfederacja Generalna Omnium Ordinum Regni, & Magni Ducatus Litt... 1764. W Druk. XX. Schol. Piarum
Konstytucye Seymu Pacificationis, Dwuniedzielnego Extraordynaryinego Warszawskiego... 1736.
Kopera, Feliks. Dzieje malarstwa w Polsce. T. 1-3. 1925-1929. Druk. Narod.
Kopernik, Mikołaj. O obrotach ciał niebieskich ksiąg sześć. Warszawa 1854. W Drukarni Stanisława Strąbskiego
Korzon, Tadeusz. Dola i niedola Jana Sobieskiego 1629-1674. T. 1-3. 1898. AU.
Kossak, J.; Tondos, S. Klejnoty miasta Krakowa. 1886-1887. Kraków.
Kossak, Juliusz. Album obrazów historycznych. Wiedeń. Franciszek Bondy
Kostrzewski, Franciszek. Album karykatur. Warszawa. Zakład Bolesława Sławoszewskiego
Kostrzewski, Franciszek. Szkice i obrazki. Seria 1. 1858. Ungra
Kotłubaj, Edward. Galeria Nieświeżska portretów radziwiłłowskich. 1857 Wilno
Kozaczyzna w Turcyi. Dzieło w trzech częściach przez X. K O. 1857. Paryż.
Kozłowski, Karol. Album Wojska Polskiego z 1831 roku... 1887.
Kraszewski, J. I. Wilno od początków jego do roku 1750. T. 1-4. 1840-1842. Wilno. Adam Zawadzki
Kromer, M. Marcina Kromera Biskupa Warmieńskiego o sprawach... Koronnych Polskich. 1611 Kraków.
Księgi Pielgrzymstwa Nowy Job. 1834. Paryż A. Pinard.
Lelewel, Joachim. Album rytownika polskiego. 1854. Poznań. Żupańskiego
Leszczyński, Stanisław. Głos wolny wolność ubespieczaiący. 1733.
Loski, Józef. Ryciny polskich i obcych rytowników XVI, XVII i XVIII wieku. 1878-1880. Warszawa
Łubieński, Władysław. Świat we wszystkich swoich częściach większych y mnieyszych... 1740 Wrocław
Marcin z Urzędowa. Herbarz Polski to iest o przyrodzeniu ziół... Księgi Dwoie... 1595. Kraków
Matejko, Jan. Ubiory w Polsce 1200-1795. 1860. Kraków.
Mickiewicz, Adam. Konrad Wallenrod. 1828. Kraków. W Drukarni Braci Gieszkowskich
Mickiewicz, Adam. Konrad Wallenrod. 1828. Petersburg. Drukiem Karola Kraya
Mickiewicz, Adam. Konrad Wallenrod i Grażyna Adama Mickiewicza... 1851 Paryż. Jan Tysiewicz
Mickiewicz, Adam. Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. 1833. Awenion. Guichard Aine
Mickiewicz, Adam. Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. 1833. Paryż. Bossange
Mickiewicz, Adam. Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie... T. 1-2. 1859. Toruń. Ernest Lambeck
Mickiewicz, Adam. Pan Tadeusz czyli... T. 1-2. 1834. Paryż. A. Jełowicki
Mickiewicz, Adam. Poezye. Tom pierwszy. 1822. Wilno. J. Zawadzki
Mickiewicz, Adam. Poezye. Tom drugi. 1823. Wilno. J. Zawadzki
Mickiewicz, Adam. Poezye Adama Mickiewicza. T. 1-2. 1829 Petersburg.
Mickiewicz, Adam. Poezye. T. 1-4. 1828-1832. Paryż. J. Barbezat i autor
Mickiewicz, Adam. Poezje. T. 1-8. 1838. Paryż. A. Jełowiecki i Sp.
Mickiewicz, Adam. Sonety krymskie. 1930. Florencja. Oficyna Tyszkiewiczów
Mickiewicz, Adam. Sonety. 1826. Moskwa. Nakładem autora
Nie-Boska komedyia. 1835. Paryż. Pinard
Niemcewicz, J. U. Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszczę. T. 1-5. 1838-1840. Lipsk.
Niesiecki, Kacper. Korona polska przy złotey wolności starożytnemi... T. 1-4. 1728-1743. Lwów.
Niesiecki, Kasper. Herbarz polski, powiększony dodatkami... T. 1-10. 1839-1846. Lipsk.
Opis żałobnego obchodu po... Nayiaśnieyszym Alexandrze I Cesarzu Wszech Rossyi... 1829. Warszawa
Orda, Napoleon. Album widoków Polski... Seria I-VIII. 1873-1883. Warszawa. M. Fajans
Osiński, Józef Herman. Nauka o gatunkach i szukaniu rudy żelazney... 1782. Warszawa.
Ossoliński, J. M. Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów literatury... T. 1-4. 1819-1852.
Paprocki, Bartosz. Gniazdo cnoty, Zkąd Herby Rycerstwa sławnego Królestwa Polskiego... 1578. Kraków.
Paprocki, Bartosz. Herby rycerztwa polskiego. Na pięcioro Xiąg rozdzielone. 1584. W Krakowie.
Paprocki, Bartosz. Ogrod Krolewsky w ktorem o początku Cesarzow Rzymskich... 1599.
Pawliszczew, Mikołaj. Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego... Cz. 1-2. 1853. Warszawa.
Piwarski, Jan Feliks. Album cynkograficzno-rysunkowe warszawskie... 1841. Warszawa.
Piwarski, Jan Felix. Kram malowniczy warszawski... Z. 1-4. 1855-1859. Warszawa
Polska, jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. T. 1-3. Warszawa.
Polska w krajobrazie i zabytkach. T. 1-2. 1930. Warszawa. Wyd. Tadeusza Złotnickiego
Pruszcz, Piotr Hyacinth. Forteca monarchów y całego Królestwa Polskiego duchowna... 1737. Kraków.
Przyjaciel Ludu. R. 1-16. 1834-1849. Leszno. Nakładem i drukiem Ernesta Güntera w Lesznie
Raczyński, Edward. Dziennik podróży do Turcyi odbytey w roku MDCCCXIV. 1821. Wrocław.
Rembowski, Aleksander. Źródła do historyi Pułku Polskiego Lekkokonnego... 1899. Warszawa.
Republikanin. Nr 1-11 (+ Dodatek do nr 9): 7 I-18 XI 1837. Londyn.
Schmidtner, Leonhard. Zbiór celniejszych gmachów Miasta Stołecznego Warszawy...
Sienkiewicz, Henryk. Quo vadis? Z dwudziestoma heliograwurami... 1902. Warszawa-Kraków.
Słowacki, Juliusz. Balladyna. Tragedija w 5 aktach. 1839. Paryż. W Księgarni i Drukarni Polskiej
Słowacki, Juliusz. Dzieła... Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe. T. 1-10. 1909. Lwów.
Słowacki, Juliusz. Kordjan. Część pierwsza trilogji. Spisek koronacyjny. 1834
Słowacki, Juliusz. Poezye. T. 1-3. 1832-1833. Paryż.
Sokołowski, August. Dzieje Polski ilustrowane. T. 1-5. 1899-1901. Warszawa.
Solski, Stanislaw. Geometra polski. To iest navka rysowania... 1683. W Krakowie.
Solski, Stanislaw. Geometry polskiego, ksiega II... 1684. W Krakowie.
Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego. 1619. Wilno.
Stęczyński, Maciej Bogusz Zygmunt. Okolice Galicyi. 1847. Lwów.
Striykowski Stryjkowski, Maciej. Kronika Polska, Litewska, Żmódzka y ... 1582. Królewiec.
Stryjeńska, Zofia. Bożki słowiańskie.
Stryjeńska, Zofia. Polish Peasants Costumes. Polskie stroje ludowe. 1939. Nice.
Syrennius Syreniusz, Zielnik Herbarzem z ięzyka Łacinskiego. Cracoviae 1613
Szalay, Józef. Album szczawnickie czyli Nabrzeża górnego Dunajca... 1858. Kraków.
Szczepański, Jan Julian. Polihymnia czyli Piękności poezyi... T. 1-6. 1827-1828. Lwów.
Szelburg-Zarembina, Ewa. Legendy Warszawy. 1938. Warszawa.
Tarasin, Jan. Eröffnung. Otwarcie. Openinig. 1974-1983. 1991. Berlin
Teka Melpomeny. Autolitografie. 1904. Kraków.
Trybunał obywatelom Wielk. X. Litew. na Seymie Warszawskim... 1616. Wilno.
Twardowski, Samuel ze Skrzypny. Woyna Domowa z Kozaki y Tatary, Moskwą... 1681. Calissii.
Tyszkiewicz, Konstanty. Pomniki rytownictwa krajowego. Oddział I. 1858. Wilno.
Tyszkiewicz, Samuel Fryderyk. Fiorenza. 1928. Florencja.
Ubiory Woyska Polskiego z roku 1831. Costumes de l'Armée Polonaise. Varsovie.
Uruski, Seweryn. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T. 1-14. 1904-1917. Warszawa.
Wejnert, Aleksander. Starożytności Warszawy. T. 1-6. 1848-1858. Warszawa.
Wielądko, Wojciech Wincenty. Heraldyka czyli opisanie ... Tom 1-5. 1792-1798. Warszawa
Wójcicki, Kazimierz Władysław. Cmentarz Powązkowski pod Warszawą. T. 1-3. 1855-1858. Warszawa.
Wyczółkowski, Leon. Kraków. 12 autolitografii. 1915. Warszawa.
Zbiór rozmaitych strojów polskich. Costumes polonais. 1817
Zbiór rysunków wyobrażających celniejsze budynki wsi Zarzecza... 1836. Wiedeń
Zbiór wzorowy rozmaitych Polskich ubiorów pędzlem znanego malarza Norblin... 1817. Paris.
Żychliński, Teodor. Złota księga szlachty polskiej. R. 1-31. 1879-1908. Poznań.
Mowy xiędza Hugona Kołłątaja. Warszawa. M. Groll
Rousseau, J. J. Uwagi nad rządem polskim oraz nad odmianą… Cz. 1-2. 1789. M. Groll
Opaliński, Krzysztof. Satyry albo przestrogi do naprawy rządu… 1652
Modrzewski, Andrzej Frycz. O poprawie Rzeczypospolitey księgi czwore. Ed. 2. 1770. Wilno
Merkury. Dziennik polityczny, handlowy i literacki.. Nr 1-258. Warszawa 17 XII 1830 – 7 IX 1831
Perspectiva na obiaśnienie niewinności tegoż lego Mości P Lubomirskiego… Ed. 1. 1666
Kronika powiatu rohatyńskiego. 6 R. 1927-1933. Nakładem T.S.L. w Rohatynie
Kraszewski, J. I. Litwa. Starożytne dzieje, ustaw… T. 1-2. 1847-1850. Druk S. Strąbskiego
Pielgrzym Polski. Cz.1-2, półarkusz 1-32: IV-XII 1833. Paryż. A. Pinard
Sobieski, Wacław. Dzieje Polski. Ed. 2. T. 1-3. 1938. Warszawa. Wyd. Zorza
Sokołowski, August. Dzieje porozbiorowe Narodu Polskiego ilustrowane. T. 1-4. 1904-1909
Zeszyty Historyczne. 160 zeszytów. 9 z. 1962-2007. Paryż. Instytut Literacki
Skorkowski, Edward. Tablice genealogiczne pol. koni arab¬skich czystej krwi. 1938. Warszawa
Słowacki, Juliusz. Beniowski: poema przez…: 5 pierwszych pieśni. Ed. 1. 1841. Lipsk
Słowacki, Juliusz. Dzieła. T. 1-6. 1894. Lwów. Księgarnia Polska
Słowacki, Juliusz. Dzieła. T. 1-3. 1933. Warszawa. Sp. Wyd. Parnas Polski
Słowacki, Juliusz. Sen srebrny Salomei. Ed. 1. 1844. Paryż. Druk. i Litogr. Maulde i Renou
Słowacki, Juliusz. Trzy poemata. Ed. 1. 1839. Paryż. Druk. i Księg. Polskiej
Słowacki, Juliusz. Xiądz Marek. Ed. 1. 1843. Paryż. Druk. i Litogr. Malude i Renou
Słowacki, Juliusz. Xiąże Niezłomny. Ed. 1. 1844. Paryż. Druk. i litogr. Maulde i Renou
Skimborowicz, Hipolit, Gerson, Wojciech. Willanów. 1877. Warszawa
Sierakowski, Wacław. Silnie czyli oszczędzenie zdrowia pracuiących około ciężarów. 1799. Kraków
Sierakowski, Sebastyan, Sebastian. Architektura obeymuiaca… T. 1-2. 1812. Kraków
Sienkiewicz, Karol. Katalog duplikat biblioteki puławskiej… 1829. Puławy. Druk. Biblioteczna
Sienkiewicz, Henryk. Ogniem i mieczem. Ed. 1. T. 1-3. 1884. Warszawa. Druk W. Szulca i Ski
Shakespeare, William. Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare. T. 1-3. 1875/1877. Sp. Wyd. Księgarzy
Seneca, Lucius. Smutne Starożytności Teatrum… 1696. Jan Christian Laurer
Rzewuski, Henryk. Pamiątki pana Seweryna Soplicy… T. 1-2. 1917. Poznań
Rubinkowski, J. K. Janina zwycięskich tryumfów… Ed. 1. 1739. Poznań
Reymont, W. S. Legenda. 1924. Warszawa-Bydgoszcz. Instytut Wyd. Biblioteka Polska
Reymont, W. S. Chłopi. T. 1-2. Warszawa. Gebethner i Wolff
Reymont, W. S. Z ziemi chełmskiej. Ed. 1. 1910. Warszawa. Gebethner i Wolff
Rejestr ogrodów polskich. Z. 1-7. 1964-1969. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Radziwiłł, M. K. Peregrinacia abo pielgrzymowanie do Ziemie Świętey… 1611. Szymon Kempini
Radziwiłł, M. K. Peregrinacya abo Pielgrzymowanie do Ziemie Świętey… 1628. Kraków
Rastawiecki, Edward. Słownik malarzów polskich… T. 1-3. 1850-1857. Nakł. autora
Quirini E., Librewski, S. Ilustrowana kronika Legionów Polskich 1914-1918. Warszawa 1936
Psałterz Florjański łacińsko-polsko-niemiecki. 1939. Lwów. Ossolineum
Przemysł i Handel: Tygodnik: 1918-1928. Warszawa. 1928. Red. tygodnika Przemysł i Handel
Balzer, Oswald. Geneza Trybunału Koronnego. Warszawa 1886. Bibl. Umiejętności Prawnych.
Dunin, Karol. Dawne mazowieckie prawo. Warszawa 1880. Bibl. Umiejętności Prawnych.
Janowicz, Aleksander. O interwencyi t. z. ubocznej w procesie cywilnym. 1882. Orgelbrand
Dzienniki Sejmów Walnych Koronnych za panowania Zygmunta Augusta.. Kraków 1869.
Dzierzbicki, Cypryjan. Zbiór wyroków Senatu Departamentu Kassacyjnego... Radom 1885. Trzebińskiego.
Flamm, F. Interpretacya kodeksu cywilnego Królestwa Polskiego. T. 1. Warszawa 1888.
Godlewski, Mścisław. Zbiór prac przygotowawczych do ustaw hypotecznych... Warszawa 1876.
Holewiński, Władysław. O zobowiązaniach podług Kodeksu Napoleona. 1869. Gebethner i Wolf.
Hube, Karol. O instytucyi hypotecznej w Królewstwie Polskiem. Warszawa 1869. Gazeta Polska
Hube, Romuald. Sądy ich praktyka i stosunki prawne społeczeństwa w Polsce... 1886.
Jeziorański, Feliks. Ustawy hypoteczne i przepisy o zatwierdzaniu aktów notaryalnych... 1881.
Karpiński, Józef. Pytania prawne rozstrzygnięte... 1885-1890 r... 1891. Ziemkiewiczowej.
Karpiński, Józef. Pytania prawne rozstrzygnięte...1890-1894. 1895. Noskowskiego.
Kirszrot, Józef. Prawa o procentach ze stanowiska historycznego, prawnego... Warszawa 1868.
Kodex Napoleona Xięstwu Warszawskiemu, artykułem 69-tym Ustawy... 1810. Dąbrowskiego.
Marcadé, Wiktor Napoleon. O przedawnieniu podług kodexu cywilnego... Warszawa 1857.
Niemirowski, Adam. Wykład notaryatu. Dziejowy i porównawczy. 1876. Kowalewskiego
Okęcki Władysław. Prawo familijne u Rzymian. Prawo małżeńskie. 1866. Gebethner Wolff
Okolski, Antoni. Wykład prawa administracyjnego... T. 1-3. Warszawa 1880, 1882, 1884.
Ordynacya kryminalna pruska. Tłumaczenia Jgnacego Stawiarskiego. Warszawa 1828.
Sądownictwo w Królestwie Polskiem, magistratury sądowe... 1857. Warszawa.
Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego. Naprzód, za Naiaśnieyszego... Wilno 1819.
Stawiarski, Ignacy. Inwentarz Kodexu Cywilnego Francuskiego czyli Kodexu Napoleona. 1811. Ragoczy.
Stawiarski, Ignacy. Opieka podług Kodexu Napoleona dla Xięstwa Warszawskiego. 1811. Dekker i Komp.
Szepietowski, Walenty. Zbiór praw urządzeń i instrukcyj hypotecznych... 1840. Hollanderski
Wołowski, Jan Kanty. Kurs kodexu cywilnego. T. 1-2. 1868. W Druk. Jana Jaworskiego
Zawadzki, Stanisław. Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskiem... T. 1-3. Warszawa 1860-1863.
Zbiór urządzeń i przepisów dotyczących wykonania prawa hypotecznego. Warszawa 1847.
Zieliński, Dominik. O Wexlach. Wydanie pośmiertne. Warszawa 1884. E. Wende i Sp.
Załuski, Józef Andrzej. Biblioteka historyków, prawników, polityków... Krakow 1832. J. Czech.
Uwagi nad teraznieyszem polozeniem tey czesci ziemi polskiey... Lipsk. 1808.
Konstytucye seymu ordynaryinego warszawskiego, Roku M.DCCLXXVI... 1776. Piarum
Ahrens, H. Encyklopedja prawa czyli rys organiczny... Petersburg 1862. Ohryzka
Archiwum Komisyi Prawniczej. T. 1-12. 1895-1938. Wyd. Komisyi Prawniczej AU w Krakowie.
Archiwum tajne Augusta II, czyli zbiór aktów... T. 1-2. Wrocław 1843. Schletter.
Bandtkie Stężyński, Jan Wincenty. Prawo prywatne polskie. Warszawa 1851. Druk. Banku Pol.
Bandtkie Stężyński, Jan Wincenty. Historya prawa polskiego... Warszawa 1850.
Bernowicz, Michał. Summaryusz Praw Y Konstytucyi Seymowych Od Roku 1764. W Grodnie 1782.
Bobrzyński, Michał. O dawnym prawie polskim, jego nauce i umiejętnym badaniu. 1874. Sikorski.
Budziński, Stanisław. O powadze rzeczy osądzonej w procesie cywilnym... Petersburg 1861. Wolff
Burzyński, Piotr. O stosunkach majątkowych między osobami różno-krajowemi... 1844. Gieszkowski
Burzyński, Stanisław. Zebranie Wszystkich Seymow... 1765. Kollegium XX. Jezuitow
Chodyński Adam. Dawne ustawy miasta Kalisza. Warszawa 1875. Napoleon Wartski
Confoederacya Generalna omnium ordinum Regni... M. DC. XXXII. 1632 Piotrkowczyka
Confoederacya generalna omnium ordinum Regni... M. DC. XLVIII.
Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego, Roku Pań. MDCXXVIII. Piotrkowczyk
Constitucie Seymu Walnego Koronnego... MDCXXXI. W Krakowie. Piotrkowczyk
Constitucie seymu walnego koronnego... MDCXVI W Krakowie. Piotrkowczyk
Dekret sądów J. K. Mci Assessorskich Koronnych, między Konwentem Warszawskim...
Do Stanisława Małachowskiego Referendarza Koronnego... Cz. 1-4. 1788-1790
Dokładny adwokat kraiowy w którym się wszystkie w życiu ludzkim... Kraków 1798. Gartner
Kwiatkowski, Franciszek. Jnwentarz do Kodexu Karzącego Królestwa Polskiego...
Hube, Romuald. Prawo polskie w wieku trzynastym... Warszawa 1874, Red. BUP
Biernacki, Alojzy Prosper. O zamianie zaciągów na daniny zbożowe... 1808. W. B. Korn
Dutkiewicz, Walenty. Prawo hipoteczne w Królestwie Polskiem. Warszawa 1850. Strąbski
Dyaryusz Sejmu Wolnego Ordynaryjnego Grodzieńskiego... 1784... Warszawa 1785. Scholarum Piarum
Dyaryusz sejmu z r. 1830-1831. T. 1-6. Kraków 1907-1912, Akademia Umiejętności
Dyaryusz Seymu Ordynaryinego pod związkiem Konfederacyi Generalney... Warszawa 1776.
Encyklopedja podręczna prawa prywatnego. T. 1-4. Warszawa. Bibljoteka Polska.
Facciolati, Jakób. Młody kawaler w Umieiętności Sprawowania Rzeczypospolitey... W Krakowie 1752.
Filangieri, Kajetan. Nauka prawodawctwa. T. 1-8. 1791-1793. Dufour
Ganilh, K. Dykcyonarz ekonomii polityczney. 1828.
Garczyński, Stefan. Anatomia Rzeczypospolitey Polskiey, synom Oyczyzny... 1753.
Groicki, Bartłomiej. Porządek Sądów y spraw mieyskich prawa Maydeburskiego... Przemyśl 1760
Groicki, Bartłomiej. Artykuły prawa Maydeburskiego Które zowią Speculum Saxonum. Przemyśl 1760.
Groicki, Bartłomiej. Postępek Wybrany iest z Praw Cesarskich... Przemyśl 1760.
Groicki, Bartłomiej. Tytuły prawa Maydeburskiego Do porządku y do Artykułów... 1760.
Haidinger, Andrzej. Adwokat domowy czyli każdemu przystępne... Cieszyn. Malik.
Historya Zgromadzeń Prawodawczych, Konwencyi Narodowej... T. 1–4. 1845–1846. S. Orgelbrand
Hube, Karol. O instytucyi hypotecznej w Królestwie Polskiem. Warszawa 1869. Druk, Gazety Pol.
Januszowski, Jan. Statuta, Prawa y Constitucie Koronne Łacińskie y Polskie... 1600. Łazarzowey
Januszowski, Jan. Przywileie Koronne, któremi się potwierdzaią... 1600. W Drukarni Łazarzowey
Jaworski, Władysław Leopold. Kodeks cywilny austryacki. T. 1-2. Kraków 1903-1905. Frommer.
Jaworski, Władysław Leopold. Konstytucja z dnia 17 marca 1921. Kraków 1921. Krak. Sp. Wyd.
Jaworski, Władysław Leopold. Ustawy o księgach publicznych. T. 1-2. Kraków 1897. Księg. L. Frommera
Jekel, Franz Joseph. O Polszcze iey dzieiach i konstytucyi. T. 1-2. 1819. Lwów, K. Wild
Kasparek, Franciszek. Prawo polityczne ogólne... T. 1-2. Kraków 1877-1881.
Koczyński, Michał. Prawo przemysłowe austryackie. Kraków 1883. M. Taffet
Dbałowski, Włodzimierz, Przeworski Jan. Kodeks cywilny... 1927. F. Hoesick
Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego... Warszawa 1863. Gazeta Polska
Kodeks karny Republik Sowjeckich. Warszawa 1926. Hoesick
Konfederacja Generalna Omnium Ordunum... 1733. Collegium Xięży Scholarum Piarum
Konstytucje Publiczne Sejmu Extraordynaryjnego Warszawskiego... T. 1-2. 1775. Scholarum Piarum
Konstytucye Seymu extraordynaryinego w Warszawie roku 1767... Piarum.
Konstytucye Seymu Ordynaryinego Warszawskiego Roku MDCCLXXVI... 1776.
Korzonek, Jan, Rosenblüth, Ignacy. Kodeks zobowiązań. T. 1-2. Kraków 1934-35. Księg. Powszechna.
Kożuchowski, Stanisław. Constytucye, statuta y przywileie... 1550 az do roku 1726... 1732
Krótki zbiór opisania ustaw seymu i mów najważnieyszych Xięstwa Warszawskiego... 1810. Szczepański
Księga ustaw cywilnych wszystkim niemiecko-dziedzicznym kraiom... Cz. 1-3 + Regestr. Wiedeń 1811.
Kucharski, Andrzej. Najdawniejsze pomniki prawodawstwa słowiańskiego. Warszawa 1838.
Linde, Samuel Bogumił. O statucie litewskim, ruskim... 1816. Zawadzki i Węcki
Łabęcki, Antoni. Przypisy i inwentarz do kodexu postępowania sądowego... Warszawa 1811.
Ładowski, Maciej. Inwentarz Konstytucyy Koronnych y W.X.Litewskiego... 1733. Officina Weidmanniana
Ładowski, Remigiusz. Krotkie zebranie trzech praw początkowych... 1780. Szlichtyn
Majewski, Walenty Skorochod. Kodex handlowy... 1808. Drukarnia Zawadzkich
Małkowski, Konstanty. Przepisy postępowania sądowego w sprawach karnych. 1865. Gazeta Polska
Mędrzecki, J. O prawie rzeczowem polskiem opartem na jawności xiąg... 1828. Gałęzowski i Komp.
Montesquieu, Charles Louis de Secondat. Duch czyli treść praw... T. 1-2. Lipsk, Drezno 1777
Ostrowski, Teodor. Inwentarz nowy praw, traktatow, y konstytucyi... 1782. Scholarum Piarum
Ostrowski, Teodor. Prawo cywilne albo szczególne narodu polskiego. T. 1-2. 1784. Scholarum Piarum
Ostrowski, Teodor. Prawo cywilne narodu polskiego z statutów... T. 1-2. 1787. Scholarum Piarum
Pawiński, Adolf. 1572-1795. Rządy sejmikowe... 1888. J. Berger
Pawiński, Adolf. O pojednaniu w zabójstwie według dawnego prawa polskiego. 1884. Warszawa
Pawiński, Adolf. Sejmiki ziemskie. Początek ich i rozwój... 1895.
Piekosiński, Franciszek. Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257-1506. Cz. 1-4. 1879-1882, AU
Piekosiński, Franciszek. Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa. T. 1-2. 1885-1909. AU.
Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskiem. Wyd. nieurzędowe. Warszawa 1914. Tow. Prawnicze
Prowincyonalny zbiór praw Królestwa Galicyi i Lodomeryi za rok 1828. Druk. P. Pillera
Przywileie y Constitucie seymowe... 1676. Kraków 1676. W Drukarni Dziedziców Krzysztofa Schedla
Rousseau, Jan Jakób. Umowa towarzyska czyli zasady prawa... Agen. 1839. Quillot
Rydecki, Jakób. Sąd sumienia. T. 1-3. Poznań 1861. J. K. Żupanski
Rzesiński. J. H. S. Trzy Kodexa Francuzkie. Cywilny, Postępowania sądowego i handlowy. Kraków. 1845
Sądownictwo w Królestwie Polskiem, magistratury sądowe... w roku 1851. Druk. Rządowa
Sienicki, Szczepan. Sposób nowo-obmyślony Konkludowania Obrad Publicznych... Cz. 1-3. 1764
Skrzetuski, Wincenty. Prawo polityczne narodu polskiego. T. 1-2. 1782-1784. Scholarum Piarum
Słoński, Michał. Accessoria. Statut y Konstytucye z Czaradzkiego... 1758. J. Filipowicz
Słoński, Michał. Accessoria, statut y konstytucye z Czaradzkiego... 1760. Filipowicz
Słoński, Michał. Accessoria Statut y Konstytucye z Czaradzkiego... 1765. J. Filipowicz
Słotwiński, Felix. Prawo natury rządowe... 1815. W Druk. Akademickiey.
Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Prawniczego we Lwowie... 1891-1912.
Starzyński, Stanisław. Kodeks prawa politycznego czyli austryackie ustawy... 1903. Jakubowski
Stawiarski, Jgnacy. Inwentarz kodexu cywilnego francuskiego... 1811. Ragoczy
Wzory różnych czynności sądowych. Warszawa 1808. Druk. Zawadzkich
Stroynowski Hieronim. Mowa… kanonika kiiowskiego O Konstytucyi Rządu... 1791
Stroynowski, Hieronim. Nauka prawa przyrodzonego, politycznego... 1785. W Druk. Królewskiej
Suligowski, Adolf. Bibljografja prawnicza polska XIX i XX wieku. 1911. M. Arct
Szczerbic, Paweł. Ius Municipale. To iest prawo mieyskie maydeburskie... Lwów 1581.
Thiers, Ludwik Adolf. Historya zgromadzeń prawodawczych... 1845 S. Orgelbrand
Trębicki, Antoni. Prawo polityczne i cywilne Korony Polskiey... T. 1-2. 1789-1791. P. Dufour
Przywileie i Konstytucye Seymowe za panowania... Stanisława Augusta Roku Pańskiego M.D.CC.LXIV...
Kainko, E. W. Zdarzenia nayznakomitsze w dziejach Królestwa Pol... Wrocław 1823. W.B.Korn.
Kalicki, B. Bogusław Radziwiłł, koniuszy litewski. Szkic historyczny. Kraków 1878. Czas.
Kaliński, Gwillem. Mowy do rolników miane w Pawłowie. W Drukarni Królewskiey
Karłowicz, J., Kryński, A., Niedźwiedzki, W. Słownik języka polskiego... T. I-VIII. 1900-1927.
Karnkovvskiego Stanislavva Messiasz albo, Kazania o upadku y naprawie... Poznań 1597.
Karpiński, Franciszek. Bolesław III. Traiedya. 1790.Warszawa. Scholarum Piarum.
Karpiński, Hilaryon. Lexykon geograficzny dla gruntownego poięcia... 1766. Druk XX. Bazylianów
Karta dawnéj Polski z przyległémi okolicami krajów sąsiednich... 1859. Paryż
Kasprowicz, Jan. Taniec zbójnicki. Cztery plansze... Władysław Skoczylas. 1929. J. Mortkowicz
Kasztelewicz, Stanisław. Spis ziemian ziemi: kaliskiej; kieleckiej... 1919. Warszawa, Kondecki
Kazania na roznych publikach tak w ordynaryine, iak w inne partykularnieysze swięta... 1741.
Kegel, Philipp. Dwanaście Nabożnych Rozmyślania To iest: Modlitwy... Chrześcianom... 1671 Rhete
Kieszkowski, Jerzy. Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki... 1912, Poznań. Księgarnia J. K. Żupańskiego
Kleczewski, St. Kalendarz seraficzny zamykaiący.. 1760. Lwów. Bractwa Świętey Troycy
Klucz prognostykarski to iest rzetelne obiasnienie słów... Supraśl 1768. W Drukarni XX. Bazylianów
Kluk, Krzysztof. Botanika dla Szkół narodowych pierwszy raz wydana. Cz. 1-2. 1785.Warszawa
Kłodziński, Jan. Encyklopedya i methodologia... wiadomości prawnych. 1842.Warszawa
Krakowska Księga Adresowa na rok 1906 pod red. Józefa Knapika. 1905. A. Koziański
Kobyłecki, J. Wiadomość o Syberyi i podróże... w latach 1831, 1832... T. 1-2. 1837. J. Wróblewski
Kochański, Dominik. Kazania y nauki z badaniami, przekładami... na missyach... 1770. W Wilnie
Kock, Karol Paweł. Paryż i jego obyczaje. T. 1-2. 1843. Warszawa. Druk. przy ul. Rymarskiej
Kodex kar głównych i poprawczych. 1847 Warszawa. Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości
Kojałowicz, Wijuk Wojciech. Herbarz rycerstwa W.X. Litewskiego... 1897. Czas Fr. Kluczyckiego i Sp.
O ustanowieniu i upadku konstytucyi polskiey 3go Maia. Cz.1-2. 1793. We Lwowie
Kołłątaj, Hugo. Rozbiór krytyczny zasad historyi o początkach rodu ludzkiego. T. 1-3. 1842. Kraków
Komeniusz, Jan Amos. Świat rzeczy pod zmysły podpadaiących... 1770. U M. Groella
Komorowski, Adam Jgnacy. Sposob katechizowania... 1757. Collegio XX. Schol. Piar.
Konieczny, Włodzimierz. Teka graficzna 1. Kraków 1909.
Kopera, Felix. Spis druków epoki jagiellońskiej... Hutten-Czapskiego... 1900. Kraków
Korytkowski, Jan. Arcybiskupi gnieźnieńscy...od r. 1000 aż do r. 1821... T. 1-5. 1888-1892.
Korzeliński, Seweryn. Opis podróży do Australii i... od 1852 do 1856... T. 1-2. 1858.
Kosicki, Ludwik. Odbicia drzeworytów.
Kosiński, Adam Amilkar. Powiastki i opowiadania żołnierskie... 1799 do 1812 r. T.1-3. Lipsk 1845.
Kosiński, J. Zasady nauki artylleryi. Z rossyiskiego na polski... Cz.1-2. 1820.
Kossak, Zofja. Szaleńcy boży. Z barwnemi ilustracjami Leli Pawlikowskiej. Warszawa 1937. Rój
Kotowski, Paweł. Historya starożytna zawieraiąca... do potyczki pod Akcyum 1-3974 roku świata.... 1818.
Kowalski, Stanisław. Początkowe praktyczne budownictwo. 1849. Nakładem Kajetana Jabłońskiego
Koźmian, Andrzej Edward. Pamiętniki z dziewiętnastego Wieku. Wspomnienia. T. 1-2. 1867
Krasicki, Ignacy. Woyna chocimska. 1780. M. Gröll
Kraszewski, J. I. Witolorauda. Wyd. drugie, przerobione i powiększone. Wilno 1846. J. Zawadzki
Kraushar, Aleksander. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800-1832. Ks. I-IV. 1900-1906.
Królowie Polscy w obrazach i pieśniach. 1893. Nakł. Sylwestra Strzelczyka
Krupiński, Andrzej. Wiadomosc o Rosciekach w powszechnosci... 1782. Druk.OO. Bazylianow
Książka kucharska dla użytku w domach miejskich i pańskich. 1835. Nakładem Franciszka Pillera
Książka kucharska powszechna do użytku w każdem gospodarstwie... 1827. F. Piller
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930
Księga adresowa Rzeczypospolitej Polskiej 1925-1926
Księga chwały piechoty. Redaktor Eugeniusz Quirini. 1937-1939. M. Arct
Księgi Metamorphoseon to iest Przemian, od Publiusa Owidyusza Nasona... 1638.
Księgi Psalmów Dawidowych łacinskim y polskim językiem. 1714. Druk. Franciszka Cezarego
Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa. ...Marjana Romeyki. 1933. Lucjan Złotnicki
Kulesza, Jan Alojzy. Wiara Prawosławna Pismem Swiętym, Soborami, Oycami... 1704.
Kumelski, N. A.; Górski, St. B. Zoologia albo historya naturalna źwierząt... T. 1-2. 1836
Kurcyusza. Przepisy dyetetyczne czyli reguły zachowania się w czerstwym zdrowiu... T. 1-2. 1785-1786.
Wiadomość o kleynocie szlacheckim... przez Ewarysta Andrzeia Hrabię Kuropatnickiego. Cz. 1–4. 1789. Gröll
Kurowski, J. N. Najnowsze spostrzezenia nad chorobami, a mianowicie zaraźliwemi... 1832
Kurowski, J. N. Weterynarya popularna: nauka poznawania i leczenia chorób... 1841. Glücksberg
Kwiatkiewicz, Jan. Supplika wniesiona za Bogiem do grzesznika: abo wywody niezbite... Wilno 1742
Algiebra dla szkół narodowych. Pierwszy raz wydana. W Marywilu 1782. U Michała Grölla
Lach Szyrma, Krystyn. Anglia i Szkocya: przypomnienia z podróży r. 1820-1824... T. 1-3. 1827-1829
Lacombe, Jakub. Historya odmian zaszłych w Państwie Rossyiskim napisana francuskim ięzykiem... 1766.
Lafenestre, Georges; Verne, Henri. Luwr. T. 1-2. Arcydzieła malarstwa. Arct
Lam, Stanisław. Książka wytworna. Rzecz o estetyce druku. 1922. Wł. Łazarski
Lan, Alina. Kometa Halleya. 1934. Nakł. Filomaty.
Latzko, Andrzej. Powrót. Autoryzowany przekład Jana Barskiego. 1931. Tow. Wyd. Biblion.
Lenartowicz, Teofil. Nowa lirenka. Rytmy. Cz. 1-2. 1859. W Drukarni Karola Kowalewskiego
Lenartowicz, Teofil. Zachwycenie i Błogosławiona. Z ilustracyami Antoniego Zaleskiego. 1861.
Lepecki, Mieczysław Bogdan. Józef Piłsudski na Syberji. 1936. Główna Księgarnia Wojskowa
Leroy, Ludwik. Medycyna wyleczaiąca... przełożona przez W. K. Antonowicza. 1830. Glücksberg
Leszczyc, Zbigniew. Herby szlachty polskiej. T. 1-2. 1908. Fiedler, Wende, Altenberg.
Leśniewski, Paweł Eustachy. Obraz świata pod względem geografii... T. 1-2. 1852-1853
Leśniewski, Paweł Eustachy. Rybactwo krajowe czyli historyja naturalna ryb... 1837. Zawadzki i Węcki
Leśniewski, Paweł Eustachy. Wychowaniec dziewiętnastego wieku... 1843. Merzbach
Lewandowski, Stanisław. Henryk Siemiradzki. 1904. Nakł. Gebethnera i Wolffa
Lewocka, Katarzyna. Powiastki dla dzieci z prawdziwych wydarzeń. 1837. Józef Węcki
Lichocki, Filip. Dyaryusz przyiazdu Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta... Kraków 1787.
Liguori, Alfons. Nawiedzenie Nayswiętszego Sakramentu i Nayświętszey Maryi Panny... 1792
Listy Jana III króla polskiego, pisane do królowej Maryi Kazimiry... w roku 1683. 1823. E. Raczyński
Bekker Pleban. Manualik zawieraiący Sposob Leczenia Bydląt. Warszawa 1797
Bielski, Ian. Widok Krolestwa Polskiego Ze wszystkiemi... T. I-II. 1763
Boccaccio, Giovanni. Dekameron. Warszawa 1930
Bohusz, Xawier. O początkach narodu i języka litewskiego... 1808
Boleslavivsz Boleslaviusz, Klemens. Przerazliwe echo trąby ostateczney... 1695
Dzieła Jana Naturalisty... Mnichopismo, Oskarżenie, Obronę. Przez Aloyzego Marca. Augszpurg 1784
Boniecki, Adam. Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskim w XV i XVI wieku. 1887
Bobrzyński, Michał. Dzieje Polski w zarysie. T. 1-2. Warszawa. Gebethner i Wolff 1880-1881
Historya podrozy y osobliwszych zdarzeń... Maurycego Augusta hrabi Beniowskiego. T. 1-4. 1806
Broniewski, Władysław. Dymy nad miastem. Warszawa. Książka 1927
Broniewski, Władysław. Trzy salwy: biuletyn poetycki... Warszawa 1925
Brzękowski, Jan. Razowy epos. Nicea. U Tyszkiewiczów 1946
Bystrzonowski, Woyciech. Jnformacya matematyczna, rozumnie ciekawego Polaka Swiat... Lublin 1743
Bystrzonowski, Woyciech. Informacya Matematyczna, Rozumnie Ciekawego Polaka Swiat... Lublin 1749
Historyja powszechna Cezara Cantu. T. I-XI. Warszawa. S. Orgelbrand 1853
Cervantes Saavedra, Miguel de. Przedziwny Hidalgo Don Kichot z Manczy: powieść
Chądzyński, Jan Nepomucen. Historyczno-statystyczne opisy miast...T. 1-3. Warszawa. Blumenthal 1856
Chimera: czasopismo poświęcone sztuce i literaturze. T. 1-10 (z. 1-30). 1901-1907
Chielowski Chmielowski, Benedykt. Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi... Cz. 1. Lwów 1755
Chmielowski, Benedykt. Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna...[Cz. 2]. Lwów 1754
Chmielowski, Benedykt. Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna...[Cz. 3]. Lwów 1754
Chojecki, Karol Lubicz. Pamięć dzieł polskich podroż y nie pomyslny sukcess Polakow. Warszawa 1789
Tablice odmian herbowych Chrząńskiego. Warszawa. J. Ostrowski 1909
Ciekawe doświadczenia gospodarskie w poznawaniu lat, mocy, zdrowia. Wilno 1777
Cuda i osobliwosci natury i sztuki w różnych znayduiące się kraiach. T. 1-2. Kraków 1811
Opis chorob... zaraźliwych ludzkich...bydło... ukąszeniu wscieklych bestyi... przez Kurcyusza. 1783
Czerniecki, Stanisław. Compendium Fercvlorvm Albo Zebranie Potraw. Kraków 1682
Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów polskich ksiąg dwanaście. T. 1-5
Pamiętniki Kajetana Koźmiana... od roku 1780 do roku 1815. T. 1-3. 1858-1865. J. K. Żupański
Łabęcki, Hieronim. Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa... T. 1-2. 1841
W. X. Mikołaja Lancycego Societatis Jesu Medytacye, Nowym, y Doskonałym sposobem... 1727
Łętowski, Ludwik. Katedra krakowska na Wawelu. 1859
Łukaszkiewicz, J. Przewodnik do Egiptu i Palestyny. Poznań 1902. Księg. św. Wojciecha
Maichrowicz, Szymon. Trwalosc szczęsliwa Krolestw. Cz. 1 Upadłe Krolestwa Lwów 1764
Maichrowicz, Szymon. Trwalosc szczęsliwa Krolestw. Cz. 2 Szczęsliwosc Polskiego Narodu Lwów 1764
Maychrowicz, Szymon. Trwalosc szczęsliwa Krolestw. Cz. 3 Znaki y Przyczyny Trwałości Krolestw 1764
Maychrowicz, Szymon. Trwalosc szczęsliwa Krolestw. Cz. 4 Trwałości albo upadku Krolestw sposoby 1772
Majakowskij, Włodzimierz. Wybór poezyj w przekładach Broniewskiego, Jasieńskiego... 1927
Maior, Jan. Wielkie zwierciadło przykładow więcey... 1633, W Drukarniey Antoniego Wosinskiego
Manteuffel, Gustaw. Inflanty Polskie poprzedzone ogólnym rzutem oka... 1879. Księg. J.K. Żupańskiego
Mańkowski, Tadeusz. Galerja Stanisława Augusta. 1932. Ossolińskich
Poczet królów polskich. Zbiór portretów historycznych. Rysunki Jana Matejki. 1893. Perles
Matlakowski, Władysław. Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu. Warszawa 1901
Pamiętniki Marcina Matuszewicza kasztelana brzeskiego-litewskiego 1714-1765. T. 1-4 w 2 wol. 1876
Mączyński, Józef. Kraków dawny i teraźniejszy z przeglądem jego okolic. 1854. J. Czech
Mączyński, Józef. Pamiątka z Krakowa. Opis tego miasta i jego okolic. Cz. 1-3. 1845
Meyera uniwersum czyli opisanie najgodniejszych widzenia i uwagi... T. 1-2. 1834-1835. Glücksberg
Miczinski, Sebastyan. Zwierciadło Korony Polskiey. Vrazy ciężkie, y vtrapienia wielkie... 1648
Mieczyński, Adam. Pszczolnictwo polskie czyli zbiór pism najpraktyczniejszych... 1859. J. Jaworski
Stachiewicz, Juljan. Album Legjonów Polskich. Warszawa 1933
Fajans, Maxymilian. Album zawierające widoki brzegów Wisły. Poznań 1854
Akt elekcyi Roku Tysiąc Siedmset Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia... Warszawa 1764
Album warszawskie: zebr. staraniem K. Wł. Wójcickiego. Warszawa 1845
Amilkar Kosiński we Włoszech: 1795-1803. Poznań 1877
Anti-Monachomachia W Sześciu Pieśniach
Appert, P. Książka dla każdego gospodarza czyli Sposób zachowania... Warszawa 1820
Miłosz, Czesław. Apokalipsa. Paryż. 1986
Bachowski Wł., Treter M. Wystawa miniatur i sylwetek we Lwowie 1912
Bajeczki i wierszyki dla małych dzieci z licznemi obrazkami. Warszawa 1901
Bałaban, Majer. Historja Żydów w Krakowie i na Kazimierzu... T. 1-2. Kraków 1931
Bandtkie, Jerzy Samuel. Historya drukarn w Krolestwie Polskiem... J. Matecki. 1826
Bank Polski 1828-1928: dla upamiętnienia stuletniego jubileuszu otwarcia. Warszawa 1928
Bartels, A., Norwid, C. Łapigrosz: szkice obyczajowe. Paris
Doświadczenia w gospodarstwie, ogrodnictwie, rękodziełach, w lekarstwach wieyskich... T. 1-2
Doświadczony ogrodnik czyli Krótka lecz na wielu doświadczeniach.... Wrocław 1815
Dowbor-Muśnicki. Krótki szkic do historji I-go Polskiego Korpusu. Cz. 1-3. Placówka 1919
Wykład teoryczno-praktyczny sztuki wyrabiania i pędzenia spirytusu... przez A. Dunina na Skrzynnie
Dyaryusz krotko zebrany Seymu Głównego Ordynaryinego Warszawskiego... 1788. [T. 1-3]. Dufour 1789
Historya Hiszpanii: podług najlepszych źródeł... przez T. Dziekońskiego. T. 1-2. Warszawa 1852
Obraz świata pod względem geografii, statystyki i historyi wszystkich krajów. T. 1-2. Warszawa 1843
Życie Napoleona podług najlepszych źródeł. T. 1-2. Warszawa. Merzbach 1841
Dziekoński, T. Wiązanie dla moich wnuków. Pierwiastki czytania jako zachęta do nauki. Merzbach 1848
Katechizm Zdrowia Dla Użytku Szkół Y Domowey Edukacyi... przez Bernarda Krzysztofa Fausta. 1795
Folwark w ktorym grunta nie zostawują się nigdy ugorem... X. Grzegorza Kniażewicza. Wilno 1770
Frank-Massonia mężczyzn i kobiet symboliczna. Wilno 1820
Fredro, Aleksander. Piczomira królowa Branlomanii. Tragedya w trzech aktach. 1920
Listy Narcyzy Żmichowskiej do rodziny i przyjaciół wyd. wznowione. T. 1-3. Warszawa 1906
Listy Narcyzy Żmichowskiej do rodziny i przyjaciół : opatrzone wstępem. T. 1-3. Warszawa 1885
Fr. Rawita Gawroński. Bohdan Chmielnicki... Elekcyi Jana Kazimierza. T. 1-2. 1906 1909
Gąsiorowski, A. Elementarz polski zawierający w sobie pierwsze początki czytania i pisania... 1858
Geometrya Albo Niektore Łatwieysze Sposoby Do Rozmierzania Wszelkich Długosci. Warszawa 1769
Geometryia analityczna liniy i powierzchni drugiego rzędu przez A. Kr. 1822
Wyżycki, Józef Gerald. Zielnik ekonomiczno-techniczny czyli opisanie drzew... T. 1-2. 1845
Ziemiopismo Powszechne Czasow Naszych Dawnego i Srzedniego Dotykaiące. Giecego. Kalisz 1772
Historja powstania narodu polskiego w 1861-1864 r. przez Agatona Gillera. 1867-1871. T. 1-4
Mikołaia Doswiadczynskiego przypadki przez niegoz samego opisane...Grolla. 1776
Historya rzymska 49 kopersztychami nayważnieysze czyny... Millota. T. 1-2. J. Mateckiego
Kazania i Homilyie Na Niedziele Doroczne... T. 1-4.1681. Societatis Iesu
Liebkind, Henryk. Modlitwy dla Izraelitów, na dni zwyczajne i uroczyste... 1846. J. Rothwand
Starożytności polskie. Ku wygodzie czytelnika porządkiem... T. 1-2. 1842-1852. J. K. Żupański
Mosch, K. F. Wody Mineralne Szląskie i Hrabstwa Glackiego. 1821. Wilhelm Bogumił Korn
Mowy wyborne z roznych polskich krasomowcow i dzieiopisow wyięte... Lublin. 1759
Mycielski Jerzy, Wasylewski Stanisław. Portrety polskie Elżbiety Vigée-Lebrun 1755-1842. 1927
Mycielski Jerzy, Wasylewski Stanisław. Portrety pol. Elżbiety Vigée-Lebrun 1755-1842. 1928. Wegner
Muchanow, Paweł. Autentyczne świadectwa o wzajemnych stosunkach pomiędzy Rossyą... 1840
Najnowszy illustrowany przewodnik po Krakowie i okolicach... A. Napierkowski
Narbutt, Teodor. Dzieje starożytne narodu litewskiego. T. 1-9. Wilno 1835-1841
Niemcewicz, Julian Ursyn. Bayki i Powieści. T. 1-2. Warszawa 1817
Niemcewicz, Julian Ursyn. Bayki i Powieści. Edycya druga. T. 1-2. 1820. N. Glücksberg
Niemcewicz, Julian Ursyn. Śpiewy historyczne: z muzyką i rycinami. Warszawa 1816
Niemcewicz, Julian Ursyn. Dzieje panowania Zygmunta III, Krola Polskiego. Warszawa 1819
Niemcewicz, Julian Ursyn. Dzieie panowania Zygmunta III. Z wizerunkami. T. 1-3. 1836. Schletter
Rys życia i Wybór pism Stanisława Leszczyńskiego, króla Polskiego, Xiecia Lotaryngii i Baru... 1828
Dzieła Cyprjana Norwida. Warszawa. Parnas Polski. 1934
Kolęda duchowna parafianom od pasterzów... Michała Józefa Antoniego Dyaszewskiego Kraków 1753
O złamaniu kości i sposobach leczenia ich... Warszawa 1833
Nowolecki, Aleksander. Wykaz ulic, placów, kościołów i domów miasta Krakowa... 1878. W. Kornecki
Lud ukraiński, jego pieśni, bajki, podania, klechdy, zabobony... T. 1-2. 1857. T. Glücksberg
Nowy Dykcyonarz historyczny albo historya skrócona... T. 1-8. 1783-1787. P. Dufour
Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania... przez Józefa Łukaszewicza T. 1-2. 1838
Lubomirski, Edward. Obraz historyczno-statystyczny Wiednia. Oryginalnie 1815 r. wystawiony. 1821
Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli Zbiór katolickiego nabożeństwa... Lipsk 1846
Odyniec, Antoni. Ołtarzyk rzymsko-katolicki... Wydanie drugie... 1857
Ochorowicz-Monatowa, Maria. Uniwersalna książka kucharska... Lwów - Warszawa
Gombrowicz, Witold. Ferdydurke. Warszawa. Rój 1938
Pamięc O Cnotach, Szczęsciv, Dzielnosci... Iana Alexandra Gorczyna. Kraków 1648
Gospodarz Galicyiski Czyli Sztuka Zbogacenia Się W Krotkim Czasie. H. G. H.
Gowórek herbu Rawicz woiewoda sandomierski. Warszawa 1789
Górecki, Juliusz. Kamienie na szaniec opowiadanie o Wojtku i Czarnym. KOPR 1943
Górecki, Juliusz. Kamienie na szaniec. Wyd. 2. 1944
Dzieie w Koronie Polskiey z przytoczeniem niektorych... Łukasza Gornickiego. 1637
Dzieie w Koronie Polskiey za Zygmunta I... Łukasza Gornickiego. Warszawa MDCCLIV 1754
Rozmowa o elekcyi o Wolności o Prawie y obyczajach Polskich... Łukasza Gornickiego. W Warszawie
Grabowski, Ambroży. Kraków i jego okolice. Czecha 1830
Zrzódła do dziejów polskich. T. I-II. Grabowskiego i Przezdzieckiego. Wilno 1843-44
Skarbniczka naszej archeologii obejmująca średniowiekowe pomniki... Ambrożego Grabowskiego. 1854
Zdanie syna koronnego o piaciu rzeczach... przez Piotra Grabowskiego. 1595
Graduale Romanum de tempore et sanctis Ad ritum Missalis ex decreto Sacrosancti. Cracoviae 1614
Gradvale Romanum de tempore et sanctis Olim jussu sacrae recordations Pij V. Cracoviae MDCCXL 1740
Rządna gospodyni we względzie kuchni i śpiżarni... Karolinę Eleonorę Grebitz. 1838-39
Grobiian abo polityka iego prostotą obyczajów y sztuk rozmaitych. Jana Guczy. Kraków 1637
Guide du voyageur en Pologne et dans la République de Cracovie... Glucksberg 1820
Gumowski, M. Herbarz Polski. Warszawa. Kawa Hag 1932
Gumowski, M. Pieczęcie królów polskich. Tow. Numizmatyczne. Kraków 1910
Gustawicz, Br. Rajchman, Br. Wycieczka w Czorsztyńskie. Wycieczka na Łomnicę. 1881 1879
Panegiryczne niektóre Dyskvrsy dvchowne y różne insze kazania. Waleryana Gvtowskiego. 1675
Tasso, Torquato. Goffred abo Ieruzalem wyzwolona. Kraków. 1687
Tasso, Torquato. Goffred Abo Iervzalem Wyzwolona. W Krakowie 1618
Tasso, Torquato. Goffred Abo Jervzalem Wyzwolona. W Krakowie 1651
Zbior dzieiopisow polskich. Tom 1. Kronika Marcina Bielskiego 1764
Zbior dzieiopisow polskich. Tom 2. Kronika Macieia Stryikowskiego. 1766
Zbior dzieiopisow polskich. Tom 3. Kronika Marcina Kromera. 1767
Zbior dzieiopisow polskich. Tom 4. Kronika Sarmacyi Europskiey Alexandra Hrabi Gwagnina. 1768
Harbou, Thea von. Metropolis. Rój 1927
Oekonomika ziemianska generalna. Iakvba Kazimierza Havra. 1675
Wielki atlas do zoologii, botaniki i mineralogii. Gustaw Hayek. 1887
Hempel, S. Statyka. Cz. 1. Warszawa 1934
Jana Herborta z Fulsztyna Glownych o wierze artykułow. Cracoviae, 1568
Ioannis Herborti A Fvlstin Locorvm de fide communium. Cracoviae, 1568
Heroina chrzescianska Rozmaitością Modlitw... 1794
Hirschberg, Aleksander. Maryna Mniszchówna. Lwów 1906
Historia zycia nayjasnieyszego Stanisława I. Krola Polskiego... 1744
Mościcki, Cynarski. Historja najnowsza. Kultura i Wiedza, 1933-34
Historya dwóch lat 1861-1862. T. 1-5. Z. L. S. Kraków. 1892-1896
Historya Narodu Polskiego Od Początku Chrześcianstwa. T. II-VII, 1780-1786
Historya O Rewolucyi Krolestw Szwedzkiego y Duńskiego po Polsku Wyłożona. 1701
Historya odległych pod panowaniem rossyiskiem będących narodów. T. 1-2. 1809
Historya podróży i odkryć dokonanych na morzu i lądzie. Warszawa 1843
Historya Polityczna Rewolucyi Amerykanskiey Teraznieyszey. 1783
Historya Rewolucyi Zaszłych w Rządach Rzeczypospolitey Rzymskiey. 1736
Historya na dwie księgi podzielona. Warszawa. 1779
Historyia Napoleona I cesarza Francuzów i króla Włoch. T. 1-2. 1809
Hoffmann, Jakob. Zasady nauki o roslinach podług Karola Ludwika Wildenowa. Cz. 1. 1815
Hofmanowa, Klementyna z Tańskich. Biografie znakomitych Polaków i Polek. 1833
Książka do nabożeństwa dla Polek przez Autorkę Pamiątki po dobrej matce
Hoge, Stanisław. Tu Chazy czyli Rozmowa o Żydach. Warszawa,1830
Hołowiński, X. Pielgrzymka do Ziemi Świętej. T. 1-5. 1842-1845
Homer. Odysseja. Kraków, 1873
Homer. Iliada. T. 1-3. Warszawa, 1827-28
Piesni Wszystkie Horacyusza Przekładania Rożnych. T. 1-2, 1773
Fizyka dla szkół Narodowych Część 1. Mechanika. 1792
Wstęp do fizyki dla szkół narodowych Kraków. 1783
Hufeland, Ch. Dobra rada dla matek w ważnych punktach fizycznego wychowania dzieci. 1808
Hulewicz, J. Kain : dramat. Poznań, 1920
Ilnicka, M. Illustrowany skarbczyk polski. Historya polska opowiedziana wierszem. 1861
Rozmowy Artaxessa y Ewandra. 1745
Informator o osobach skazanych w PRL za działalność szpiegowską w latach 1944-1970. Warszawa 1972
Iwanicki, Karol. Budownictwo wiejskie. Poradnik przy wznoszeniu zabudowań na wsi. 1917
Heleniusz. Listki wichrem do Krakowa z Ukrainy przyniesione. T. 1-3
Helleniusz. Wspomnienia narodowe. 1861
Iwaszkiewicz, Jarosław. Oktostychy. Warszawa 1919
Jabłonowski, Aleksander. Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 1899-1904
Heraldica To iest Osada Kleynotow Rycerskich.. Jabłonowskiego. 1752
Ostafi po polsku, Eustachius po łacinie, Placyd po swiecku. 1751
Xięgi Ester, Judyt, Zuzanny, z Pisma Swiętego wybrane. 1747
Arytmetyka i pierwsze zasady algiebry. 1822
Wiadomości ściągające się do woyskowéy palnéy broni ręcznéy. Antoniego Jakubowicza. 1824
Listy krola Jana III, pisane do Krolowéy Maryi Kazimiry. 1824
Jan Tarnowski z Dzikowa. Kraków.1898
Jankowski, Edmund. Ogród przy dworze wiejskim. T. 1-2. Warszawa 1900
Janowski, J. K. Pamiętniki o powstaniu styczniowem. T. 1-3. 1923-31
Janta, Aleksander. Ściana milczenia. 1944
Janta, Aleksander. Psalmy. 1943
Jaroszewski, Z., Dąbrowski, L. Przegląd wystawy powszechnej wiedeńskiej z 1873 r. 1874
Jaroszewicz, J. Obraz Litwy pod względem jej cywilizacyi od czasów najdawniejszych. 1844-45
Jasieński, B. But w butonierce. 1921
Ogrodnictwo. Podług wykładu W. Jastrzębowskiego w Marymoncie. 1876
Horatius Flaccus przekładania Jana Libickiego. 1647